SORUMLULUK REDDİ:

  • Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
  • Sitede  yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
  • Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez.
  • Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.
  • Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.

HASTA AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu
Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Op. Dr. Necmettin UZUNALİOĞLU tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı bilgiye NSM SAĞLIK HİZMETLERİ adına VERBİS sisteminde yer alan kayıtlarımızı inceleyerek ulaşabilirsiniz.

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ameliyat veya muayene olma maksadıyla ziyarete gelmeniz ve bunun ardından sağlık durumunuza ilişkin gerekli müdahalelerin gerçekleştirilebilmesi adına “kimlik, iletişim, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri” kategorilerine ait kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir:
● Tarafınıza sunulacak sağlık hizmetinin etkin ve efektif biçimde yürütülebilmesi,
● Hizmet verme sürecinin tamamlayıcı işlemi olarak fatura gibi yasal belgelerin düzenlenebilmesi, iletilebilmesi ve tahsilat sürecinin yönetilebilmesi,
● Ameliyat veya muayene randevusuna ve bunlarla ilgili konularda sms ve e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden bilgi iletilebilmesi,
● İlgili mevzuatlarda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
● İtiraz, öneri, şikâyet ve geri bildirimlerin değerlendirilebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi,
● Kurumsal iletişim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi
● Sosyal medya, whatsapp, telefon çağrısı vb. iletişim araçları vasıtasıyla randevu öncesi soru ve şikayetlerin yanıtlanabilmesi, hasta veya hasta adayımız tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi, ihtiyaç duyulabilecek hesaplamaların yapılabilmesi,
● Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla hasta memnuniyeti araştırmasının yapılabilmesi, hasta deneyim ve taleplerinin takip edilebilmesi, düzenlenebilmesi ve iyileştirebilmesi,
● İnternet üzerinden gerçekleştirilen soru, öneri, şikayet, randevu talep vb. işlemlerde tutulması gerekli olan bilgilerin saklanabilmesi,
● Hastalarımıza hizmet sunmakta olduğumuz alanların güvenliği,
● Olası hukuki ihtilaflarında kullanılabilmesi.

3. Kişisel Veri Aktarımı
Kişisel verileriniz, aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere aşağıdaki alıcı grupları ile paylaşılmaktadır:
● Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kamu kurum ve kuruluşları,
● Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi için avukatlarımız ve adli merciler;
● Hizmet sonrası finansal, mali ve vergisel süreçlerin yürütülebilmesi için elektronik ödeme sistemi ve vergilendirme hizmeti veren şirketler, bankalar, mali denetim firmaları

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, web sitemizdeki formlara yapılan bilgi girişleri, mesajlaşma, arama ve yüz yüze aktarılan bilgilerin sisteme kaydedilmesi yoluyla toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 c, ç, e, f bentleri ile 6/3 fıkrasında belirtilmekte olan:
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,
• Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

5. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları
Bu konudaki ayrıntılı açıklama VERBİS’te yer alan NSM SAĞLIK HİZMETLERİ kayıtlarında bulunmakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “NSM sağlık hizmetleri san. Tic. Ltd sti . Altınşehir mah. 163.sok 11B no:83 Nilüfer / BURSA ” adresine yazılı olarak veya “necmettinuzunalioglu@gmail.com” elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

KVKK Başvuru

İlgili kişi (veri sahibi) olarak 6698 sayılı KVK Kanunun 13. maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen ve aşağıda 9 madde halinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak şirket merkezimize NSM sağlık hizmetleri san. Tic. Ltd sti . Altınşehir mah. 163.sok 11B no:83 Nilüfer / BURSA “ ” necmettinuzunalioglu@gmail.com” kayıtlı elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda;
● Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
● Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
● Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
● Talep konusu,
bilgilerinin bulunması yukarıda belirtilen tebliğin 5/2. maddesi gereğince zorunlu olup bu bilgilerden bir veya birkaçını içermeyen başvurular mevzuat gereği maalesef işleme alınamamaktadır.

KVK Kanunun 11. maddesi kapsamında iletebileceğiniz talepler şunlardır:
1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz
2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz
3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz
5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz
6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz
7. Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz
8. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilirsiniz
9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.